Folders-OS-Windows-8-Metro-icon[1]TB 303 دلیل دوباره پر کردن باس خرید


TB 303 دلیل دوباره پر کردن باس

TB 303 دلیل دوباره پر کردن باس

Subtractor پچ:
– 144 TB 303 پچ باس
– 29 TB 303 acide پچ باس
– 20 TB 303 پچ سرب
– 15 TB 303 پچ FX

Malström پچ:
– 2 TB 303 پچ Malstrom

فریاد پچ: (پچ حذفی همه فن حریف را به گریه آهنگ)
– 14 پچ اسید جیغ اسید, بم, پچ سرب

RNS TUTORIAL FILE: (شما نشان دهد چگونه به استفاده از این پچ)
– Exemple نحوه استفاده از ماتریس
– پایه, اسید و قالب سرب
– آهنگ قالب با هر باس TB-303 برای تلفن های موبایل شما از خواب.

یادداشت: کیت درام در دمو MP3 از پر کردن مجدد خارجی، می آیند و در TB را شامل نمی شود 303 دوباره پر کردن BASS.

شما باید دلیل خود را برای استفاده از این قابلیت پر شدن مجدد.

شما TB دریافت 303 وصله (1.1 MG)
توسط ایمیل به شما یک لینک دانلود بعد از سفارش خود را دریافت خواهید کرد.

MP3

آهنگ نسخه ی نمایشی :
TRANCE SONG
TB 303 Paterno

یادداشت: کیت درام در دمو MP3 از پر کردن مجدد خارجی، می آیند و در TB را شامل نمی شود 303 دوباره پر کردن BASS.
شما باید دلیل خود را برای استفاده از این قابلیت پر شدن مجدد.

TB 303 Video Reason Refill