TB 303 Bass Lý do Refill

$14.99

TB 303 trầm lý do nạp tiền. 175 qualtity TB 303 patchs to reproduce the mythical TB 303 synthesizer.

Sự miêu tả

Subtractor vá:
144 TB 303 Bass vá
29 TB 303 acide trầm vá
20 TB 303 Bản vá chính
15 TB 303 FX vá
Malström vá:
2 TB 303 Malstrom vá

Scream vá: (Vá hãm các loại để làm cho bài hát của bạn khóc)
14 Axit Scream bản vá cho axit, trầm, bản vá chính

RNS Tutorial FILE: (Chỉ cho bạn cách sử dụng các bản vá)
– Exemple how to use Matrix
– Base, Axit và mẫu dẫn
– Songs template with every TB-303 bass sounds you dream of.

Ghi: Các bộ trống trong bản demo MP3 đến từ Refills bên ngoài và không bao gồm trong lao 303 BASS nạp.

 

TB 303 BASS REASON REFILLTRANCE SONG

 

TB 303 BASS SIMPLE DEMO


Bạn phải sở hữu Lý do để sử dụng Refill này.

bạn sẽ nhận được TB 303 vá (1.1 MG)
Qua email bạn sẽ nhận được một liên kết tải về sau khi đặt hàng của bạn.